Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Vyhlásenie webovej stránky www.m-acryl.sk ochrane osobných údajov

1. Všeobecné informácie

Tento dokument poskytuje informácie o tom, aké údaje eviduje Hidrotrend s.r.o. (ďalej len Hidrotrend s.r.o.) a ako ich používa. Dozviete sa, ako môžete skontrolovať presnosť údajov a ako môžete požiadať o ich výmaz z databázy Hidrotrend s.r.o. Zber, spracovanie a používanie údajov zodpovedá ustanoveniam právnych predpisov.

Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na tie internetové stránky, ktoré sú dostupné cez odkaz na stránke Hidrotrend s.r.o.

2. Zber, spracovanie a používanie osobných údajov

Zaznamenávajú sa len také osobné údaje, ktoré Užívateľ dobrovoľne poskytne, resp. v prípade ktorých dá súhlas k zaznamenaniu, spracovaniu a používaniu. V tomto prípade užívateľ zároveň prijíma aj nižšie uvedené podmienky.

Pri návšteve stránky www. m-acryl.sk (ďalej len webová stránka) server Hidrotrend s.r.o. automaticky uloží určité údaje z dôvodu správy systému, štatistického alebo bezpečnostného dôvodu. Tieto údaje sú: internetový poskytovateľ návštevníka, v niektorých prípadoch IP adresa návštevníka, číslo verzie softvérového prehliadača, typ operačného systému počítača, webová stránka, z ktorej sa návštevník dostal na stránku Hidrotrend s.r.o., tie podstránky, ktoré si otvoril na webovej stránke, použité vyhľadávané výrazy, ktoré ho na stránku priviedli. Na základe týchto údajov možno určiť návštevnosť stránky resp. dané počítače, nedochádza však k použitiu osobných údajov. Dáta sú použité vyslovene anonymne. Ak Hidrotrend s.r.o. poskytne údaje tretej osobe, tak dodržiava ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Ak užívateľ poskytne osobné údaje Hidrotrend s.r.o., ich nepoužije mimo  zákonného rámca alebo bez súhlasu užívateľa a neposkytne ich tretím osobám, jedine v prípade, ak to predpisuje právny predpis, správny orgán alebo súd.

3. Bezpečnosť

Hidrotrend s.r.o. bezpečne uchováva údaje poskytnuté užívateľom, prijíma preventívne opatrenia v záujme zabránenia ich strate, neoprávnenému použitiu alebo zmene. Zmluvní partneri Hidrotrend s.r.o., ktorí na základe súhlasu užívateľa alebo právneho predpisu majú prístup k dátam užívateľa, sú povinní  zachovávať mlčanlivosť a nemôžu ich použiť na iné účely ako na poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb.

4. Osobné údaje detí

Hidrotrend s.r.o. nemá v úmysle vyžadovať osobné údaje od detí mladších ako 14 rokov a od mladistvých do 16 rokov. Ak sa rodič alebo opatrovník dieťaťa mladšieho ako 14 rokov alebo mladistvého do 16 rokov dozvie o tom, že jeho dieťa poskytlo údaj Hidrotrend s.r.o., za účelom ich výmazu sa môže obrátiť na Hidrotrend s.r.o. na niektorom z kontaktov uvedených v bode 6. tohto dokumentu. Hidrotrend s.r.o. v tomto prípade údaje dieťaťa resp. mladistvého zo svojej databázy ihneď vymaže.

5. „Cookies“

Pre uľahčenie používania webovej stránky používa Hidrotrend s.r.o. anonymné identifikátory návštev, tzv. „cookies“. „Cookies“ sú malorozmerné dáta, ktoré sa pri návšteve stránky dočasne premiestnia z prehliadača na pevný disk počítača užívateľa. „Cookies“ používané Hidrotrend s.r.o. nie sú schopné rozpoznať osobné údaje užívateľa. Nastavením prehliadača však užívateľ môže zabrániť uloženiu „cookies“ na svojom pevnom disku. Ukladané „cookies“ môžu byť kedykoľvek odstránené z počítača výmazom dočasných internetových súborov.

Počas návštev webovej stránky pošleme jedno alebo viac cookies, čiže malý súbor obsahujúci sled znakov, do počítača návštevníka, vďaka čomu bude prehliadač identifikovateľný. Tieto cookies sú zabezpečené cez Google a používajú sa v systéme Google Adwords. Tieto cookies posielame do počítača návštevníka len pri návšteve určitých stránok a uložíme v nich len údaje týkajúce sa návštevy danej podstránky a času návštevy, žiadne iné informácie.

Použitie takto posielaných cookies je nasledovné: externí poskytovatelia služieb, medzi nimi Google, vďaka týmto cookies uchovávajú informáciu o tom, že užívateľ už navštívil webovú stránku inzerenta a na základe toho sa pre užívateľa zobrazujú reklamy na internetových stránkach partnerov externých poskytovateľov služieb, medzi nimi partnerov Google. Užívatelia môžu zakázať Google cookies na stránke slúžiacej na vypnutie reklám. (Na stránke Network Advertising Initiativeje možné zakázať aj cookies externých poskytovateľov.)

Používané cookies:

  • Analytika, monitorujúce cookies
  • Monitoring cez webovú stránku
  • Prihlasovacie, session cookie identifikujúce užívateľa

Funkcia „Pomôcka” nachádzajúca sa v menu väčšiny prehliadačov poskytne informácie o tom, ako možno v prehliadači

  • zakázať cookies,
  • ako prijať nové cookies, alebo
  • ako dať pokyn prehliadaču pre nastavenie nových cookies, alebo
  • ako vypnúť iné cookies.

6. Zmena a výmaz osobných údajov

Ak zo zákona alebo z iného právneho titulu zaniknú podmienky na uchovávanie osobných údajov, Hidrotrend s.r.o. ich vymaže z databázy. Užívateľ môže samozrejme kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov z databázy, resp. kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas na používanie alebo spracovanie svojich osobných údajov. V tomto prípade alebo v prípade akýchkoľvek otázok sa môže skontaktovať s prevádzkovateľom webovej stránky písomným listom cez poštu (Hidrotrend s.r.o., Novozámocká 58/a, 949 01 Nitra) alebo e-mailom (info@hidrotrend.sk). Na vyššie uvedených kontaktoch je tiež možné požiadať informácie o tom, či sú napríklad v databáze Hidrotrend s.r.o. evidované údaje o užívateľovi a ak áno, o aké údaje ide a ako sa spracúvajú.

7. Prídavné Facebook Pluginy

Na webovej stránke sa môžu vyskytnúť prídavné Pluginy prevádzkované Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Takýmto prídavným Pluginom môže byť tlačidlo Facebook „Like”.  Ak na niektorej podstránke webovej stránky umiestnia takýto prídavný Plugin, tak užívateľom používaný internetový prehliadač vytvorí prepojenie so serverom Facebooku a vďaka prepojeniu sa objaví Plugin na obrazovke užívateľa. Vzhľadom na priame prepojenie zabudovaného Pluginu s Facebookom, je server Facebooku informovaný o tom, ktorú podstránku webovej stránky navštívil užívateľ.

Ak ste sa pridali k Facebooku a počas návštevy webovej stránky ste na Faceboooku prihlásený, Facebook priradí tieto informácie k Vašej vlastnej profilovej stránke. Ak použijete niektorý z prídavných Pluginov (napr. klik na tlačidlo „like“ alebo pridanie komentára), informácie o použití sa taktiež priradia k Vašej vlastnej profilovej stránke na Facebooku.

Ďalšie informácie o správe údajov zo strany Facebooku, ako aj informácie o Vašich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov a o možnostiach s tým spojených sú dostupné v príslušných pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku.

V prípade, ak chcete predísť tomu, aby Facebook priradil k vašej profilovej stránke informáciu o návšteve webovej stránky a súvisiace iné údaje, pred návštevou stránky sa musíte odhlásiť zo svojho Facebook účtu.

8. Za správu údajov zodpovedá:

Méta Hungary Kft. (Matkói út 16, 6000 Kecskemét)

Registračné číslo pre ochranu osobných údajov: NAIH-103916/2016.

Méta Hungary Kft. si vyhradzuje právo na úpravu a doplnenie tohto vyhlásenia. Pravidelne navštevujte túto webovú stránku pre aktuálny prehľad o týchto pravidlách a prípadných ďalších informáciách.

S úctou:

Méta Hungary Kft.