Právne vyhlásenie

Právne vyhlásenie


Právne vyhlásenie

Ochrana autorských práv

Celý obsah webovej stránky www.m-acryl.sk podlieha ochrane autorských práv Méta Hungary Kft.

Méta Hungary Kft. si vyhradzuje všetky práva na kopírovanie a distribúciu ktorejkoľvek obsahovej časti webovej stránky www.m-acryl.sk a na elektronické uchovávanie a spracovanie zverejnených údajov.

Každé autorské dielo zverejnené na webovej stránke Méta Hungary Kft. www.m-acryl.sk (video, fotografia, zvuk, tabuľka, grafika, článok a textový obsah) resp. ich usporiadanie je predmetom ochrany autorských práv. Ich použitie v akejkoľvek forme, prekračujúce hranice použitia na osobné účely, kopírovanie alebo sprístupnenie druhým osobám je možné iba s výslovným písomným súhlasom Méta Hungary Kft.

Upozorňujeme Vás, že porušenie vyššie uvedeného môže mať za následok vyvodenie občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti.

Zodpovednosť

Méta Hungary Kft. vykoná všetko pre to, aby informácie zverejnené na webovej stránke (www.m-acryl.sk) boli presné, čerstvé a úplné.

Napriek tomu prevádzkovateľ webovej stránky Méta Hungary Kft. ako výhradný držiteľ autorských práv, výslovne ani náznakom neberie zodpovednosť za informácie nachádzajúce sa na webovej stránke a vyhradzuje si právo na vykonanie zmien, úprav a opráv bez predbežného oznámenia, ďalej na to, aby informácie sčasti alebo celkom zmenila, odstránila alebo pridala nové časti. Méta Hungary Kft. neberie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo vzniknuté nedostatkyna webovej stránke.

Méta Hungary Kft. nezodpovedá za tie prípadné straty, škody alebo náklady, ktoré vznikli následkom používania webovej stránky (webových stránok), jejnefunkčného stavu, nedostatočného fungovania alebo prevádzkovej poruchy, resp. ak dostupné údaje boli kýmkoľvek neoprávnene zmenené, alebo ak škody spôsobil vírus v počítači, chyba linky alebo systému.